Privacy policy

Polityka Prywatności

1.Polityka Prywatności dla serwisu internetowego: www.annabud.pl („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

• Administrator danych osobowych (ADO)- oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

• Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określa­jących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

• Użytkownik- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z serwisu www.annabud.pl 

Jak przetwarzamy Twoje dane

Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: Firma Budowlana Anna- Bud Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1 piętro 10 (dalej FB Anna- Bud). Dane kontaktowe administratora: tel. 41 311-75-50, mail: biuro@annabud.pl

Administrator wyznaczył Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się mailowo: rodo@annabud.pl. Funkcję Specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych pełni p. Paweł Kuc.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, adres e-mail, numer telefonu, miasto, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania, dane przetwarzane w ramach fanpage’a na Facebook: dane osób, które lubią stronę, komentarze pod postami, prywatne wiadomości, informacje o aktywności (kliknięcia w linki, polubienia, deklaracje udziału w wydarzeniach, udział w ankietach), reakcje na reklamy, dane przetwarzane w związku z reklamami; dane przetwarzane w ramach usługi Google Analytics: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w internecie.

FB Anna-Bud przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

a) nawiązania kontaktu mailowego z Użytkownikiem. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora;

b) zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości i Ustawą Ordynacja Podatkowa);

d) statystycznych i reklamowych, przy użyciu narzędzia Google Analitics. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

e) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych,

- do ich sprostowania,

- do usunięcia,

- do ograniczenia przetwarzania,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

- do przenoszenia danych

- do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do nawiązania jakiejkolwiek współpracy.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:

a) w zakresie kontaktu mailowego- do momentu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 3 lata.

b) w zakresie realizacji umowy- przez okres niezbędny do realizacji umowy i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

c) w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego- 5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego.

c) w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami- 6 lat od zakończenia współpracy.

d) w zakresie statystyki i reklam- do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

FB Anna- Bud może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (np. firma IT, dostawca hostingu).

Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Facebook i jego partnerzy.

W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku) informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google Analitics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. W związku z transferem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarowania, informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji partnerów dowiesz się także ze strony www znajdującej się pod adresem:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Bezpieczeństwo

Serwis dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. FB Anna- Bud w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące Plików Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Informacje końcowe

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: https://www.annabud.pl/pl/polityka_prywatnosci