Aktualności

Największa inwestycja w woj. świętokrzyskim realizowana przez Firmę Budowlaną ANNA-BUD

W Nowym Rok wchodzimy z naszą flagową i największą realizacją. Jest to również jedna z największych inwestycji w województwie świętokrzyskim z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Podpisaliśmy umowę na budowę zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla przedsięwzięcia o nazwie: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” w Kielcach.

Projekt Kampus zakłada budowę, we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, laboratoryjnej bazy badawczo-wdrożeniowej, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami. Wybudowany Kampus wpłynie na rozwój badań naukowych na poziomie krajowym i europejskim. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesną infrastrukturę, zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych oraz zakłóceń, zwiększenie możliwości technicznych w stosunku do stanu obecnego bezpośrednio wpłyną na jakość prowadzonych badań naukowych. Jakość ta wyrażona zostanie poprzez wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz przez zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie.

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej, rozwojowej i naukowej tworzonego we współpracy z Politechniką Świętokrzyską Kampusu jest wykorzystanie nauki z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii, miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.

Zakres robót jest imponujący i dotyczy między innymi: budowę zespołu budynków połączonych ciągiem komunikacyjnym tzw. “kładką”, na który składają się: budynek OT (obsługowotechniczny), laboratorium L1 (akustyka i drgania), laboratorium L11, (metrologia interdyscyplinarna), budynek WR (warsztat), laboratorium L10, (termometria), laboratorium L7 (masa), laboratorium L2_L4 (czas i częstotliwość oraz długość), kładka KL wraz z instalacjami wewnętrznymi, wolnostojącego budynku magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7 oraz kompleksowego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, parkingu, dojazdów i dojść, zagospodarowanie całego terenu wraz z dziedzińcem wewnętrznym, budowę ogrodzenia klasy K6S1, miejsca gromadzenia odpadków stałych, oraz budowę instalacji zewnętrznych (w tym stacji trafo i wewnętrznej linii 15kV). Przedmiot umowy obejmuje również budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wykonanie rozebrania i odtworzenia nawierzchni ścieżki rowerowej oraz chodnika w obrębie występujących kolizji, realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej.

Czas trwania projektu: 01/01/2019 - 31/12/2023. Wartość projektu: 188 821 329,05 PLN. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 165 286 784,64 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Foto: GUM