Aktualności

Budowa Kampusu GUM wchodzi w fazę końcowej realizacji

Jedna z największych inwestycji w województwie świętokrzyskim, Kampus Głównego Urzędu Miar w Kielcach, wchodzi w fazę realizacji końcowej inwestycji. Inwestycja składa się z zespołu sześciu budynków laboratoryjnych połączonych ciągiem komunikacyjnym tzw. “kładką”, obejmujący budynek obsługowotechniczny), laboratorium L1 (akustyka i drgań), laboratorium L11 (metrologia interdyscyplinarna), budynek warsztatowy, laboratorium L10 – (termometria), laboratorium L7 (masa), laboratorium L2_L4 (czas i częstotliwość oraz długość), kładka wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, wolnostojący budynek magazynu materiałów łatwopalnych dla laboratorium L7 oraz kompleksowe zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków – montaż sufitów, malowanie ścian, wyposażanie pomieszczeń oraz prace instalacyjne. Testowany jest system zarządzania bezpieczeństwem obiektu. Na zewnątrz trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmujące m.in. wykonanie dróg wewnętrznych, parkingu, dojazdów i dojść, zagospodarowanie całego terenu wraz z dziedzińcem wewnętrznym, budowę ogrodzenia, miejsca gromadzenia odpadków stałych.

Projekt Kampus jako laboratoryjna baza badawczo-wdrożeniowa, pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych, co bezpośrednio wpłynie na intensyfikację współpracy pomiędzy sferą badawczo-naukową a przedsiębiorstwami. Wybudowany Kampus wpłynie na rozwój badań naukowych na poziomie krajowym i europejskim. Wyposażenie laboratoriów w nowoczesną infrastrukturę, zminimalizowanie wpływu warunków środowiskowych oraz zakłóceń, zwiększenie możliwości technicznych w stosunku do stanu obecnego bezpośrednio wpłyną na jakość prowadzonych badań naukowych. Jakość ta wyrażona zostanie poprzez wykonywanie pomiarów zaawansowanych i nietypowych oraz przez zapewnienie spójności pomiarowej na światowym poziomie.

Strategicznym celem zaplanowanej infrastruktury badawczej, rozwojowej i naukowej jest wykorzystanie nauki z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym oraz utworzenie centrum polskiej metrologii, miejsca, w którym spotykać się będą środowiska badawcze, naukowe oraz związane z przemysłem.

Projekt pn. „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I” w Kielcach, realizowany jest przez Główny Urząd Miar wraz z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.