Realizacja strategii podatkowej 2022

Informacja o realizowanej strategii podatkowej    

Zarząd Spółki  Firma Budowlana ANNA-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1 p.10  00-124 Warszawa wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000482018, posiadającej NIP: 6572911869, REGON: 260727798 , dalej „Spółka” na podstawie art. 27c w zw. z art. 27b ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz.1406 z późn.zm. ) sporządził niniejszą informację o strategii podatkowej Spółki, dalej „Strategia podatkowa” za rok podatkowy 2022, dalej „Rok podatkowy”.

Firma Budowlana ANNA-BUD jest firmą działającą od 1999 roku na rynku budowlanym w Polsce głównie jako Generalny Wykonawca. W październiku 2013 roku przekształcona została w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Strategia podatkowa wspiera proces zarządzania ryzykiem podatkowym jednocześnie wpływając na zapobieganie powstaniu ryzyk podatkowych poprzez stosowanie poniższych zasad:

1. przestrzeganie przepisów prawa ,

2. uczciwość i przejrzystość działań ,

3. etyczna postawa spółki oraz jej organów ,

4. uiszczanie podatków zgodnie z właściwymi regulacjami ,

5. brak transakcji niemających uzasadnienia gospodarczego ,

6. brak współpracy z krajami stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową .

Wszystkie operacje i transakcje Spółki mają charakter rzeczywisty i nie są motywowane kreatywnym planowaniem zobowiązań podatkowych.

Spółka wypełnia swoje obowiązki sprawozdawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , składa wymagane deklaracje oraz sprawozdania.

Informacje o stosowanych przez Spółkę z grupy procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie.

Spółka posiada procesy i procedury umożliwiające zarządzanie wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie . Są to zarówno procesy oparte na codziennej praktyce , jak również sformalizowane procedury.

W zakresie codziennej  praktyki Spółka  realizuje nw. procesy dotyczące m.in.:

Należytej staranności 
- przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdzane są podstawowe dane kontrahentów pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi  (m.in. rejestracja kontrahenta jako czynnego podatnika VAT oraz występowania rachunku bankowego na białej liście)

WDT i exportu
- przed każdą dostawą materiałów kontrahenci są weryfikowani pod kątem zarejestrowania dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, gromadzona jest również dokumentacja umożliwiająca prawidłowe zastosowanie preferencyjnej stawki  0%.

Procedura zatwierdzania wydatków
- przed dokonaniem płatności dokonywana jest weryfikacja merytoryczna , a zatwierdzenie wydatków w Firmie ANNA-BUD odbywa się wg matrycy odpowiedzialności . Zatwierdzone dokumenty są sprawdzane z punktu widzenia ich poprawności rachunkowej i podatkowej. Dokumenty niepoprawne są zwracane do odpowiednich osób w celu korekty.

Procedura uwzględnia również przestrzeganie regulacji płatności bankowych zgodnie z art.19 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Procedura potwierdzająca rzeczywisty przebieg transakcji.

Procedura w zakresie wykonywania obowiązków płatnika w zakresie naliczania wynagrodzeń, podatku od wynagrodzeń oraz ryczałtowego podatku od wypłaconej dywidendy

Do pozostałych procedur , które umożliwiają prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych należą m.in.:

  • instrukcja inwentaryzacji zapasów
  • procedura regulująca korzystanie z samochodów służbowych

1.     Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

- Spółka nie realizowała form dobrowolnej współpracy z organami KAS, w szczególności nie były zawierane umowy współdziałania, uprzednie porozumienia cenowe oraz nie były wydawane opinie zabezpieczające przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania.

2. Informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Informacji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a &1 pkt 10 Ordynacji podatkowej , z podziałem na podatki, których dotyczą.

Spółka prowadzi aktywną  operacyjną działalność gospodarczą i nie unika opodatkowania. W przypadku wystąpienia wątpliwości  korzysta z dostępnych interpretacji oraz objaśnień podatkowych oraz z zewnętrznych usług doradztwa podatkowego. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa współpraca z biegłymi rewidentami. Zarząd spółki podejmuje decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem podatkowym. Wszelkie operacje gospodarcze mają charakter biznesowy i nie są  motywowane kreatywnym planowaniem strategii gospodarczej.

Spółka  w Roku podatkowym deklarowała i płaciła następujące podatki:

  • podatek CIT
  • podatek VAT
  • podatek PIT 4R
  • podatek PIT 8AR
  • podatek od nieruchomości

Spółka w 2022 roku nie przekazała informacji o schematach podatkowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

3. Informacja  o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej .

Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi , których wartość przekracza 5% sumy bilansowej

4. Informacja planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.

Spółka w 2022 nie planowała i nie podejmowała działalności restrukturyzacyjnej mogącej mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych

5. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej  - Spółka nie składała wniosków,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej – Spółka nie składała wniosków,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług – Spółka nie składała wniosków

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) – Spółka nie składała wniosków

6. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej – Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.